Vad är REVAQ ?

REVAQ är ett certifieringssystem där avloppsslam renas för att kunna användas som växtnäring. Systemet REVAQ ägs och administreras av Svenskt Vatten, branschorganisation för Sveriges vattenverk, och har tagits fram i samarbete med representanter från jordbruks- och livsmedelsbranschen, dagligvaruhandeln, konsumentorganisationer, miljörörelsen och myndigheter.

Ökad kvalitet för minskad miljöbelastning
Syftet med certifieringssystemet är att säkra att växtnäring från slam produceras på ett ansvarsfullt sätt. Kvaliteten ska uppfylla fastställda krav, och certifieringssystemet ska erbjuda alla aktörer information om hur slammet producerats och om dess sammansättning. REVAQ fungerar såväl som en nationell som lokal drivkraft för en fortlöpande förbättring av kvaliteten på det avloppsvatten som kommer in till reningsverken och därmed på växtnäringen från slammet.

En allt bättre kvalitet på avloppsvattnet in till reningsverken kommer också att ha stor betydelse för den framtida miljöbelastningen på våra sjöar, vattendrag och kustområden.

Öppenhet och samråd
Certifieringssystemet kommer att vara fullt öppet för insyn från alla samt och drivas och vidareutvecklas i nära samråd mellan de som deltar. Med certifieringssystemet får användarna av växtnäring från avlopp och deras kunder möjlighet att bedöma om deras krav tillgodoses.

Åtaganden utöver lagkrav
För Oxelö Energi innebär certifieringen en mängd åtaganden förutom att den lagstiftning som gäller naturligtvis måste uppfyllas. Bland annat måste ett aktivt arbete ske med begränsning av föroreningar vid källan. Slammet måste också hygieniseras (det vill säga bakterier dödas) så att det inte finns någon risk för smittspridning. Dessutom måste jordbruksmarkens innehåll av tungmetaller kontrolleras före slamspridning och kvoten kadmium/fosfor i slammet måste redovisas.

Slutligen ska slammet certifieras av oberoende part. Uppfylls kraven enligt REVAQ:s certifieringsvillkor får slammet spridas på åkermark. 

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Kontakta oss

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9-14.30
Lunchstängt: 12.00-13.00
Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
kundcenter@remove-this.oxelosund.remove-this.se