LTA Spillvattenpumpenhet

Här finns samlad information till dig som har en LTA spillvattenpumpenhet på fastigheten.

Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller Oxelö Energi så som VA-huvudman en LTA pumpenhet eller annan aktuell pumpenhet som förblir dennes egendom.

VA-huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet som ska användas. Pumpenhetens plats ska bestämmas av VA-huvudmannen som äger rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och som ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla enheten.

Om fastighetsägaren inte följer VA-huvudmannens anvisningar beträffande placering eller anordningar för att koppla in pumpenheten är VA-huvudmannen inte skyldig att ansluta pumpenheten till den allmänna anläggningen.

Fastighetsägarens ansvar

 • Fastighetsägaren äger och bekostar erforderliga anordningar för att anlägga, sammankoppla enheten med installationen enligt leverantörens anvisningar.
 • Fastighetsägaren bekostar elförsörjning för drift av pumpeneheten.
 • Vid grund förläggning isolering eller värmekabel med termostat på servisledning fram till förbindelsepunkten.
 • Fastighetsägaren har även tillsynsansvar på LTA pumpenheten samt fullt dokumentationsansvar vilket innefattar om denne genom bristande tillsyn eller på annat sätt orsakar skada på LTA pumpenheten, ska fastighetsägaren svara för VA-huvudmannens kostnader för reparation, detta gäller också om enheten saknar larm eller om inte larmet fungerar, samt trasiga säkringar.
 • Om pumpsumpen innehåller grus och sand samt annat ovidkommande material, eller om övre utrymmet är vattenfyllt ska fastighetsägaren bekosta slamsugning och/eller länsning av pumpstation samt själv ombesörja och bekosta byte av defekt apparatlåda om så erfordras.
 • Vid driftfel på LTA pumpenheten, förutom elförsörjning, ska fastighetsägaren omgående informera VA-huvudmannen.
 • Ovanstående gäller också för fastighetsägare som har fått sina LTA installationer övertagna av VA-huvudmannen.

VA-huvudmannen ska ha utfört en godkänd protokollförd besiktning av LTA -installationen innan den får kopplas in på den allmänna VA-anläggningen.

VA-huvudmannen står för service och underhåll av pumpen då den ses som en del av spillvattensystemet. Det innebär dock inte att VA-huvudmannen står för alla kostnader om pumpen går sönder.

Följande gäller för LTA pumpenheten

 • Anläggningens elinstallation är gjord enligt gällande branschstandard.
 • Endast bad-, dusch-, tvätt-, disk- och toalettvatten, så kallat spillvatten, får ledas till pumpstationen. Inget regn- eller dräneringsvatten får tillföras eller andra föremål som kan skada pumpen och ledningsnätet.
 • Pumpenheten ska vara placerad så att det går att ta sig fram obehindrat mellan pumpenheten och farbar väg. Det ska vara minst 1,5 meter fritt runt pumpenheten och den får inte överbyggas på något sätt för att underhåll ska kunna utföras. Reparationen kan annars nekas på grund av skaderisken på egendom och olycksrisken för vår personal.
 • Vid skador på föremål inom 1,5 meter runt pumpenheten tar vi inget ansvar.
 • Pumpenheten ska vara lättillgänglig vid alla väder.
 • Vid fel på pumpenheten vintertid, skotta och sanda när det behövs.
 • Larm finns inkopplat och fungerar.
 • Fastighetsägaren ansvarar för att värmekabel fungerar och används vintertid i de fall detta behövs på fastighetsägarens del av servisen.

Tänk på att

 • Torka ur stekpannor och kastruller med hushållspapper innan du diskar och släng det i soporna. Det förhindrar igensättning av pump och ledningar.
 • Häll den använda frityroljan i till exempel en plastflaska eller mjölkkartong och kasta i soporna.Oxelö Energi tillhandahåller miljötratt om så önskas.
 • Spola aldrig ner fasta föremål som våtservetter, bindor, blöjor, kläder, trasor, tops, kondomer med mera i avloppet.
 • Grus är särskilt skadligt för pumpen. Skölj därför inte av skor och annat så gruset hamnar i avloppet.
illustration  med installationsbeskrivning LTA
 1. Oxelö Energis huvudledningar
 2. Servisledningar vatten 32 mm spillvatten 40 mm
 3. Förbindelsepunkt med servisventiler
 4. LTA-tank med pump
 5. Trycksatt spillvattenledning 40mm
 6. Vattenledning 32 mm
 7. Värmekabel fram till servisventiler/förbindelsepunkl om ledningar inte läggs frostftitt
 8. Spillvattenledning självfall till LTA-tank 110 mm
 9. Pumplarm i huset, rekommenderas kök/hall
 10. Avluftning
 11. Dagvatten från takavattning och dränering avleds till stenkista eller dike
 12. Nivålinje. Överkant lock under golvnivå
 13. Spolbrunn 110 mm, stigarrör 200mm
 14. Femledarkabelför elmatning pump och larm
 15. Vattenmätare i uppvärmt utrymme enligt standard
 16. Dubbelbetäckning
 17. Elcentral med separata säkringar för pump, pumplarm och värmekabel.
 18. Backventil

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer